ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು
ಗಾಂಧಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು – 575 003
ಫೋನ್ ನಂ. : 0824 -2457226,
ಫ್ಯಾಕ್ಸ ನಂ. – 2457221
ಇಮೇಲ್ : sgokarnanatha@rediffmail.com
             sgokarnanatha@gmail.com