ಶಿಕ್ಷಕ ಮಂಡಳಿ:

ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು:

ಡಾ. ರೇಣುಕಾ ಕೆ. ಎಂ. ಕಾಂ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗ :

ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ನಾಯಕ್, ಎಂ.ಎ, ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವiತ್ತು ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗ :

ಡಾ. ದಿನಕರ ಪಚ್ಚನಾಡಿ, ಎಂ.ಎ, ಡಿ.ಲಿಟ್ ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

  ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗ :

ಡಾ. ಸಬೀಹಾ ತಸ್ನೀಮ್, ಎಂ.ಎ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ :

ಡಾ. ಸುಜಯ ಸುವರ್ಣ, ಎಂ.ಎ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ, ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
ಶ್ರೀ. ರಘುರಾಜ್, ಎಂ.ಎ, ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

  ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ


ಪ್ರೊ. ಚಂದ್ರ ಕೆ, ಎಂ.ಎ, ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ, ಪಿ.ಜಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್, ಪಿ.ಜಿ.ಡಿ.ಎಚ್.ಆರ್.ಎಂ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು


ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಶಾ ಯುವರಾಜ್, ಎಂ.ಎ, ಎಲ್.ಎಲ್. ಎಂ.ಎ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ

ಪ್ರೊ. ಕೆ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ್, ಎಂ.ಎ. ಸಹಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು


ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ ಖಾರ್ವಿ, ಎಂ.ಎ., ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು


ಶ್ರೀಮತಿ ವನಿತ, ಎಂ.ಎ. ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ

ಡಾ. ರೇಣುಕಾ ಕೆ. ಎಂ.ಕಾಂ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು


ಡಾ. ಆಶಾಲತ ಸುವರ್ಣ ಎಸ್, ಎಂ.ಕಾಂ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ., ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು


ಡಾ. ಉಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪಿ, ಎಂ.ಕಾಂ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ, ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು


ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಿತ, ಎಂ.ಕಾಂ, ಎಂ.ಫಿಲ್. ಸ್ಲೆಟ್ ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು


ಶ್ರೀ. ಮಿತುನ್‍ಚಂದ್ರ, ಎಂ.ಕಾಂ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

  ಗ್ರಂಥಾಲಯ

ಶ್ರೀ ಲೋಕನಾತ ಪೂಜಾರಿ, ಎಮ್.ಎ., ಬಿ.ಎಡ್., ಎಮ್.ಎಲ್.ಐ.ಎಸ್, ಎಮ್.ಫಿಲ್. ಆಯ್ಕೆ ಗ್ರೇಡ್ ಲೈಬ್ರೇರಿಯನ್

ದೈಹಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ. ಅಮಿತ್ ನೂಜಿ, ಎಮ್.ಪಿಎಡ್, ದೈಹಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಕರ್ಕೇರಾ – ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾ ಕೆ - ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು
ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಎಮ್. -–ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು
ಶ್ರೀಮತಿ ರತಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿನಿ ಪಿ. - ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗ ಸಹಾಯಕಿ
ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಎಸ್. - ಕ್ಲರ್ಕ ಕಮ್ ಟೈಪಿಸ್ಟ್
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ - ಲೈಬ್ರೇರಿ ಸಹಾಯಕಿ
ಕುಮಾರಿ ಸುಜಾತ -–ಟೈಪಿಸ್ಟ್

ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಎಂ.
ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್ ಪಿ.
ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್
ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಕೆ.
ಶ್ರೀ ಯೋಗಿಶ್ ಪಿ.

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ (ಎಂ.ಕಾಂ)

ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೆ.ಆರ್.ಎಂ.ಕಾಂ - ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್, ಎಂ.ಕಾಂ ಎಮ್.ಫಿಲ್., - ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ , ಎಂ.ಎ.(ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ) ನೆಟ್, ಎಂ.ಬಿ.ಎ. ನೆಟ್, - ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಕುಮಾರಿ. ದಿವ್ಯ.ಎ - ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ ದಯಾವತಿ - ಕಛೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ - ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ